Panelen – viktig hjälp till forskarna 

Är du en forskare som insett vikten att släppa in brukarna i forskningsprocessen? Faktum är att forskningsfinansiärer i allt högre utsträckning efterfrågar en ökad delaktighet från de grupper som är i fokus för den aktuella forskningen. Vår övertygelse är att ett ökat brukarinflytande under forskningsprocessen alla delar, från idéstadiet till publicering, ökar forskningens kvalitet och relevans. FoU- panelen har erfarenhet av planering och genomförande av projekt, vilket inbegriper datainsamling, analys och redovisning

FoU- panelen har genom åren fungerat som uppskattade diskussionspartners för forskare, doktorander och studenter i planering av deras projekt med avseende på forskningsfrågor, metodval och genomförande. Medlemmarna i panelen är väl förberedda att representera brukarerfarenheten under forskningsprocessens alla delar, så även i de praktiska momenten såsom datainsamling (intervjuer) och analys av data. Till höger finns exempel på publicerade artiklar som FoU-panelen medverkat i.Panelen- en viktig hjälp vid verksamhetsutveckling

Förvaltningar inom sjukvård, socialtjänst och andra offentliga och privata aktörer inom välfärdssystemet kan genom panelen finna stöd i sitt utvecklingsarbete. 

Brukarrevisioner har visat sig vara en uppskattad metod av både brukare och verk-samhetsägare. Genom att fråga brukare som berörs av verksamheten (särskilt boende, sysselsättningsverksamhet, vårdavdelning etcetera) ökar känslan av inflytande samtidigt som verksamheten ges möjlighet till mera träffsäker verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring. Vid brukarrevisionen används beprövade vetenskapliga metoder och tillvägagångssätt

En viktig detalj: FoU-panelen representerar inte brukarrörelsen intressepolitiskt.Läs om hur en brukarrevision går till.

Länkar kommer snart