Deltagande och medverkan

Intressanta projekt och områden där Hjärnkoll i Västerbottens Län deltar

Regionen Norrland

 

VIP (Vård- och InsatsProgram)

Syftet med VIP är att personal ska på ett lätt sätt hitta rätt kunskap i mötet med individen.

 

RPO Regionalt ProgramOmråde

Peer Support

 

Peer supporter inom vård-stöd-service till personer med psykisk sjukdom, ohälsa och funktionsnedsättningar i Västerbotten.

 

Efterfrågan på egenerfarna personers medverkan inom olika delar av vård- och stödsystemet ökar glädjande nog. Detta är del av en internationell trend, som nog ganska sent nått vårt land. Utvecklingen understöds av att flera idag rekommenderade evidensbaserade metoder och organisationsformer (exempelvis ACT och F-ACT) kräver medverkan i teamen av personer med egen erfarenhet av att ha varit i behov av kontakt med vård och stöd. Utvecklingen har också i hög grad tillskyndats av den organiserade brukar- och anhörigrörelsen (såväl lokalt som nationellt), och framhållits i en rad centrala dokument och viljeyttringar (ex. SOU 2006:100 ”miltonutredningen” och senare i PRIO-överenskommelsen 2012-15). Syftet är att skapa förutsättningar för ökad kvalitet i verksamheten genom stärkt brukarinflytande, återhämtningsinriktning och bättre anpassning av vård- och stöderbjudandena till brukarnas behov.

Kontakt Vård- och InsatsProgram

Schizofreni,                     

Helena Lindström

Självskadeproblematik

Anna-Karin Drewsen

Missbruk och beroende

Anna-Karin Rudberg Larsson

 
Kontakt RPO

Processledare

Åsa Matero

Brukarrepresentant

Mikael Sandlund

 

Kontakt Peer Support

Britt-Marie "Brittis" Malm

Marjet Gustavsson