Stadgar för föreningen Hjärnkoll i Västerbotten

Föreningens namn är Föreningen Hjärnkoll Västerbotten, vilket är en ideell förening i Västerbottens län. 

Föreningens ändamål

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som har till uppgift:
Att arbeta för att öka kunskap, motverka negativa attityder och diskriminering för att därigenom öka
inflytandet och rätten till delaktighet för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga.
Att ansvara för och bedriva specifika satsningar med extern finansiering som gagnar berörda målgruppen i hela länet.
Att samverka med andra berörda organisationer regionalt och nationellt inom ramen för Föreningen Hjärnkoll.
Att i nära samarbete med den nationella föreningen Hjärnkoll rekrytera, fortbilda och stödja regionens/länets
ambassadörer, samt medverka i ett nationellt nätverk för samordning, erfarenhetsutbyte och gemensamt
utvecklingsarbete inom Hjärnkoll.