FoU-panelen är en viktigresurs inom psykiatrisk- och socialpsykiatrisk forskning och utveckling. Ett samarbete med oss lönar sig! 

Den egna erfarenheten av psykisk ohälsa gör att vi vet vad det handlar om. Med våra unika erfarenheter och kunskaper om vård- och stödsystemen, antingen som patient eller som anhörig, arbetar vi för att öka betydelsen av brukarinflytande i forskningen. Kraven har ökat inom forskarsamhället och samhällets vård- och stödorganisationer på att brukarens åsikter och erfarenheter ska finnas med i forskning och utveckling

Patienter och anhörigas egna erfarenheter måste väga tyngre i psykiatrisk forskning.”

Det menar Ulla-Karin Nyberg, ny ambassadör för Fonden För Psykisk Hälsa LÄS MER

Medlemmarna i panelen kompletterar varandra med en bredd i utbildning och stor variation i yrkeserfarenhet. Vi har dessutom en grundläggande forskningskompetens som i vissa fall sträcker sig till högskolenivå och förenas av ett gemensamt intresse för forskning och utvecklingsfrågor. 

KONTAKT: 

Samordnare för panelen är

Karl-Anton Forsberg

leg ssk med dr.

 

Besök FoU-panelen på Facebook

 

 AKTUELLT I KORTHET 

Umeåprofessor tar hjälp av panelens medlemmar 

Professor Urban Markström och post doc Faten Nouf, båda från institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet, nyttjar FoU-panelens medarbetare för att nå en djupare förståelse av erfarenhetsbaserad kunskap: kunskap som inte finns framforskad eller som inte finns inom professionen. Istället vill man ta del av den levda erfarenheten som finns hos den som levt med psykisk ohälsa eller som anhörig. (Juli 2023) 

 

Barn- och ungdomspsykiatri. Ett samarbete med forskare knutna till BUP och institutionen för klinisk vetenskap i Umeå är under utveckling. En ansökan till forskningsrådet är inskickat.

Som ett led i samarbetet efterlyser FoU-panelen ungdomar (18-30 år) med erfarenhet av psykisk ohälsa och med relativt nära erfarenheter av möten med skolhälsovård, socialtjänst, sjukvård etc. (Juli 2023)

 

Patientforum. FoU-panelen har fått i uppdrag att utvärdera ett försök med patientforum som bedribs på en psykiatrisk avdelning i Skellefteå. Projektet beräknas avslutas i November 2023. (Juli 2023)

_________________________________________ 

Nothing about us, without us (James I. Charlton, författare)

Uttrycket lutar sig mot principen om delaktighet och används inom handikapprörelsen.

_________________________________________