Välkommen hemifrån

 

Projektet avslutas per 2021-08-31

Framtagande av en slutrapport pågår och kommer att presenteras på denna sida. Aktiva grupper i Södra Lappland har varit i orterna Malå, Vilhelmina, Norsjö och Lycksele.

 

Välkommen hemifrån

20171206 Hjärnkoll har beviljats ett 3-årigt projekt av Allmänna arvsfonden! 

 

Projektets namn sammanfattar den metod som vi vill utveckla och sprida, Välkommen hemifrån. Metoden utgår från dessa ord:

-       VÄLKOMMEN - Hur får man en person med ovan stående utmaningar att känna sig välkommen?

-       HEMIFRÅN - Hur får man en person med ovanstående utmaningar att möta världen och dess möjligheter?

 

Bakgrund

Under 2000 talet har ett nytt begrepp vuxit sig starkt i Sverige: - Hemmasittare. Begreppet står för ett undvikande beteende, man undviker att vara i sammanhang som känns besvärliga och otrygga. Så ser det ut för oss alla i varierande grad men här handlar det om ett undvikande som ger stora konsekvenser för personen. Avsaknad av utbildning, arbete och relationer blir ofta resultatet av detta beteende. Om man som hemmasittare får en diagnos så är det oftast inom autismspektrumet. Som hemmasittare kan man också ta till sig och acceptera omgivningens fördomar, vilket kan leda till att man inte söker hjälp för sina problem på grund av skamkänslor och självstigma. Med autismspektrumstörningar menar man en rad funktionsnedsättningar som alla har en triad av svårigheter gemensamt: 1) Svårigheter i ömsesidigt socialt samspel 2) Svårigheter i kommunikationen 3) Begränsad beteenderepertoar.

Ett skäl till att fler personer diagnosticeras med autismspektrumstörningar är möjligen att vi fått upp ögonen för hur centrala svårigheter i socialt samspel är för den psykiska hälsan och hälsan överhuvudtaget. Informationssamhällets genombrott har även medfört att kraven på samspel blivit förändrade och i flera avseenden ökat. Det är därför viktigt att dessa svårigheter uppmärksammas och belyses. Projektets namn sammanfattar den metod som vi vill utveckla och sprida, Välkommen hemifrån. Metoden utgår från dessa ord: - VÄLKOMMEN - Hur får man en person med ovan stående utmaningar att känna sig välkommen? - HEMIFRÅN - Hur får man en person med ovanstående utmaningar att möta världen och dess möjligheter?

Vi vill pröva och utveckla det trygga mänskliga mötet och den egna erfarenheten som bas och förutsättning för positiv förändring. Vi vill också använda mötesplatser som bas för att öka egenmakten och minska självstigma hos målgruppen. Projektet tar sin utgångspunkt i den kompetens som finns hos personer med egen erfarenhet inom autismspektrat

 

Projektmodell med syfte

Hjärnkoll ska tillsammans med ABF och kommunerna i Västerbottens inland utveckla en gruppverksamhet, som vänder sig till personer som på grund av sin diagnos inom autismspektrum, har svårt att komma hemifrån. Man ska utgå från en modell som vuxit fram inom ABF Umeåregionen och pröva hur den modellen kan anpassas till inlandskommunerna i Västerbottens län. Medlemmar i den befintliga gruppen i Umeå kommer att vara aktiva resurspersoner i projektet. Projektet ska erbjuda målgruppen regelbundna träffar som ska vara väl anpassade till, och attraktiva för målgruppen. Syftet med projektet är att skapa en plats för målgruppen där man kan vara och utvecklas tillsammans med andra. På så sätt kommer ensamheten hos målgruppen att minska vilket är positivt för den psykiska hälsan.
Efter projektets slut ska verksamheten bli en del av den ordinarie verksamheten i någon av de samverkande aktörerna Hjärnkoll, ABF eller kommunerna

Projektledare

Mats Hansi

Rampljusallén 5

903 65 Umeå

072-700 00 32

 

Blankett Rese och arvode