Årsmöteshandlingar

Årsmötes protokoll 2021-04-24 ------->

 

Årsmöte inbjudan lördag den 23 april 2022----->

 

Förberedande av val och nomineringar

Årsmötet väljer intill tiden för nästa ordinarie årsmöte en valberedning med tvåledamöter, kan utgöras av styrelsen. Valberedningen har att efterfråga nomineringar och förbereda samtliga vid årsmötet förekommande val. Vägledande för valberedningens arbete ska vara att styrelsen få en väl avvägd styrelse beträffande ledamöternas förbundstillhörighet, kön, ålder och intressen. Nomineringar ska vara skriftliga och vara inlämnade senast 4 veckor före mötet. Endast i förväg nominerade personer kan väljas.

 

Ombud

Varje medlemsförening har rätt att utse 2 ombud vardera. Ombud ska vara anmälda senast 4 veckor före mötet. Ombud har yttrande, förslags- och rösträtt. Stämman är öppen för medlemsföreningarnas medlemmar som då är åhörare utan de rättigheter som tillfaller ombud.

 

Röstning med fullmakt är inte tillåten.

 

Förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse samt förslag till styrelse och yttrande över motioner skickas till ombuden senast en månad före mötet.

Ombuden har yttrande-, förslags- och rösträtt. Ledamot i styrelsen har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

Årsmötesprotokoll ska skickas till ombuden och medlemsförbunden senast 2 månader efter mötet.

.