Panelen – viktig hjälp till forskarna 

Är du en forskare som insett vikten att släppa in brukarna i forskningsprocessen. Gruppen planerar och genomför projekt och genomför även brukarrevisioner med metoder och genomförande utifrån ett vetenskapligt tankesätt. 

Panelen ökar dessutom kvaliteten i forskningen och stärker forskarens ansökan. 

Panelens medlemmar har även fun-gerat som uppskattade diskussions-partners med forskare, doktorander och studenter i planering av deras projekt, med avseende på forsknings-frågor, metodval och genomförande. Medlemmarna i panelen är väl förbe-redda att representera brukarintres-set vid planering, metodval, tolkning och spridning av resultat. 

 

Nothing About Us /                                                   Without Us            

 Brukarrevisioner är en uppskattad metod av både  brukare och verksamhetsägare. 

 

Många vinster med brukarrevisioner 

Förvaltningar inom sjukvård, socialtjänst och andra offentliga och privata aktö-rer inom välfärdssystemet kan genom panelen finna stöd i sitt utvecklingsarbete. 

Brukarrevisioner har visat sig vara en uppskattad metod av både brukare och verk-samhetsägare, vilket stärker brukarinflytandet samtidigt som panelen är ett viktigt stöd i vårdsektorns utvecklingsarbete. Förvaltningar inom sjukvård, socialtjänst och andra offentliga och privata aktörer inom välfärdssystemet kan genom panelen finna stöd i sitt utvecklingsarbete. 

En viktig detalj: FoU-panelen representerar inte brukarrörelsen intressepolitiskt. 

LÄS MER

 

Hjärnkoll är huvudman 

FoU-panelen drivs av Länsförening-en Hjärnkoll i Västerbotten. Hjärn-koll utbildar, handleder, organise-rar och samordnar FoU-panelen. 

Hjärnkoll är en sammanslutning av föreningar inom psykisk (o) hälsa som driver gemensamma intresse-politiska frågor. Dit hör bland an-nat brukarinflytande inom forsk-ning och utveckling. 

KONTAKT HJÄRNKOLL: 

Torbjörn Olofsson torbjorn.olofsson17@gmail.com 

LÄS MER OM HJÄRNKOLL: Menyn till vänster 

 

Läs om hur en brukarrevision går till. LÄS MER