Möten / Träffar

 

2019-05-28

 

Peer Support läge idag

Så här skriver vår Peer Support ansvarige i föreningen

Britt Marie Malm .

Hej, alla härliga människor! 

 

Jag vill börja med att tacka för ert visade engagemang för Peer Support och den utbildning som vi planerat för att utföra i höst i samarbete med Region Västerbotten, Skellefteå kommun och Region Västernorrland.

 

Tyvärr har omständigheterna snabbt förändrats utan att någon i arbetsgruppen kunnat påverka det och därför kommer vi inte att kunna utföra utbildningen under de veckor som vi tidigare planerat.

 

Alla aktörer är fortfarande intresserade och alla fortsätter planeringen  för utbildningen och implementeringen av Peer Support men det måste flyttas fram i tid.

 

Vi hoppas på att utbildningen ändå ska bli av under senare delen av år 2019 så Peer Support kan komma igång ute i verksamheterna innan årets slut eller i början av 2020.

 

Vi håller er underrättade med förhoppningen om att Ni ska kunna vara med, med era specifika kompetenser, då det är dags.

 

Vi behöver varandra! 

 

Hälsningar

 

Britt-marie "Brittis" malm

samordnare

Hjärnkoll-Västerbotten

072 341 92 36

http://www.hjarnkollvasterbotten.se/

2019-06-03

 

Kommande styrelsemöte

2019-09-02 

 

Kallelse

Styrelsen träffas i Lycksele denna gång. 

Lokal Studiefrämjandet

2019-05-20

 

Återigen en lyckad dag med många intressanta inslag. Roligt träffa vår nye ordförande Alejandro Caviedes,  i

Beredning för folkhälsa och demokrati i Umeåregionen.

Vi får hoppas mycket på honom nu efter Harriet Hedlund som dragit sig tillbaka efter många bra år som ordförande i folkhälsonämnden.

 

Årets livslustdag

 

Välkommen!!

 

2019-05-14

 

Minnesanteckningar

 

 

Nätverket Umeå

På Norrlandsgatan 13 (Gamla region västerbotten)

tisdag den 14/5 kl 18-20 ses vi igen, mötet är planerat som följande:

18.00 Henrik, Vuxentorget

18.45 Kristina Sandgren, Enheten för prevention.

19.15 Diskussion om stimulansmedlen. Magnus Bergmark kan tyvärr inte delta på detta möte, men som vi sa på Brukarrådet och för att vara lite förberedda om/när stimulansmedlen kommer tänkte jag efter kommunikation med Magnus att vi ser över nedanstående och gör en "önskelista",

Med tanken att det ska utgå från regeringens fem fokusområden, bör vi funderar på frågan vad av detta kan/vill/bör brukarorganisationerna vara delaktiga i

Så det vore bra med tanke på att tiden under mötet är begränsad att ni tänker lite i förväg och är förberedda.

Meddela mig om ni kommer eller ej och ev allergier.

Regeringen har identifierat fem fokusområden där särskilda stimulansmedel årligen utlyses för det förändringsarbete som skall bedrivas de närmaste åren. Varje fokusområde omfattar personer i alla åldrar och ska sammantaget utgå från hela befolkningen, dvs både de som mår bra, de som har eller riskerar psykisk ohälsa samt de med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Nedan följer en kortare beskrivning av dessa fem fokusområden:

 

1. Förebyggande och främjande arbete. Fokusområdet handlar bland annat om att informera allmänheten om risker förknippade med droger eller om hälsobefrämjande faktorer i människors vardag och arbetsliv, till exempel kostvanor och fysisk aktivitet. Barn och unga lyfts fram som en särskilt viktig målgrupp för förebyggande insatser. Övriga områden som särskilt lyfts fram är suicidprevention och insatser mot stigma och fördomar kring psykisk ohälsa.

2. Tillgängliga och tidiga insatser. Här betonas tillgång till rätt vård- och stödinsatser i rätt tid för barn, unga, vuxna och äldre med psykisk ohälsa. Utbudet av kunskapsbaserade insatser ska vara rimligt, och utan för långa väntetider. Insatserna i fokusområdet ska motverka sjukskrivning, erbjudas tidigt till personer med långvarig sjukdom som återinsjuknar, samt samordnas för unga vuxna med sammansatt behovsbild.

3. Enskildas delaktighet och rättigheter. En målsättning med fokusområdet är att förändra synen på den enskilde från att ses som en passiv mottagare av insatser, till en riktning där vård- och omsorgssituationen kan ses som en överenskommelse mellan vårdgivaren och den enskilde. Områden som betonas är en fortsatt utveckling av arbetet med samordnad individuell planering, insatser för att stärka delaktigheten i samhället för personer med psykisk funktionsnedsättning, och rättigheter för människor som vårdas med stöd av tvångsvårdslagstiftningen.

4. Utsatta grupper. Regeringen vill öka medvetenheten kring olika gruppers specifika behov så att lösningar kan anpassas på ett bra sätt. HBTQ-gruppens utsatthet när det gäller psykisk ohälsa betonas, samt barn som lever i riskmiljöer, personer med utvecklingsstörning, personer med samsjuklighet, nationella minoriteter och nyanlända till Sverige.

5. Styrning, ledning och organisation. Fokusområdet betonar att regeringen önskar engagemang och samordning mellan samtliga inblandade parter, och samarbetet med brukar- och anhörigrörelsen betonas särskilt. Området psykisk hälsa omfattar en rad organisationer på olika administrativa nivåer och här menar man att samhällets insatser måste göras mer resurseffektiva och för detta krävs ofta nära samarbete mellan organisationer och involverade professioner. Chefer och ledare i offentligt finansierad verksamhet har en central roll för att detta ska bli möjligt.

 

2019-05-08

 

Det blev en mycket lyckad träff med många deltagare sammanlagt 28 st. Här skapades många viktiga kontakterdå man formade dagen tillsammans. 

Se bilden

Nätverksträff södra Lappland

Vecka  17

2019-04-23--

-04-25

 

En fantastisk resa som uppskattats av alla. Den måste bara få enuppföljning. Ta kontakt med Lage Grankvist vår ordförande som var med hela tiden.

 

 

Björn Uglems ”turné” i Södra Lappland V 17.

Tisdag 23 april. Sibyllagården Stensele kl.14.

Folkets Hus Tärnaby kl.18.

Onsdag 24 april. Sagagården i Dikanäs kl.14.

Byagården Dikanäs kl.18.

Torsdag 25 april. Blåvägen 224 Storuman kl.13.

Folkets Hus Vilhelmina kl.18.

 

Björn Uglem är överlevaren, äventyraren, kreatören och medmänniskan som på sin vandring samlat på sig mycket erfarenhet och kunskap om livets olika skiftningar. Han har fått många förtroenden under sin livstid och fått känna glädjen av att kunna stötta och hjälpa sina medmänniskor. Han säger att livet är den största gåvan oavsett hur livet gestaltar sig för oss. Ingen har lovat oss att det ska vara rättvist men vi bestämmer hur vi ska tänka och uppfatta livet så länge vi är vid liv.

 

2019-04-27

 

Inbjudan

Årsmöte

Detta är en signal om att Föreningen Hjärnkoll Västerbotten kommer att ha sitt årsmöte  på ASP-Gården 

i Umeå

Medskick till medlemsföreningarna.

Ombud

Nomineringar

 

Förslag till dagordning

 

 

Kom ihåg nomineringarn som vi helst vill ha in senast 1 april 2019

 

 

Välkommen

 

2019-04-09 

Årsmöte förbundet

Anmälan senast 8 mars
2019-04-08

 

Hej alla,

Måndagen den 8/4 kl 10-12 är Mårten i Umeå, han har ett erbjudande om att träffa brukarnätverk och prata om brukarrevisioner utifrån den kvalitetsgranskning som gjordes 2017 och som nu är analyserad och där det visar sig vad brukarna delar med sig av i revisionerna. Vill ni komma och veta mer om vad Mårten har att berätta om detta, anmäl er till mig senast 22/3. Jag har bokat Lokal Linden på Region Västerbotten, välkomna med er anmälan.

 

Claudia Kerttu
Region Västerbotten
FoU Välfärd
Länsdelssamordnare
+46 76 7665729
Postadress: Box 443, 90109 Umeå
Besöksadress: Västra Norrlandsgatan 13 
2019-04-08

 

Inbjudan

Välkommen till anhörigkafè
En möjlighet att träffa andra anhöriga
Måndag 8/4 kl:19.00. Kafé Kom in, Östra strandgatan 50a

 

2019-04-04

 

 

Seminarium i Umeå

 

Seminariet Hälsa för Brukare är för alla som kommer i kontakt med människor

som använder narkotika (myndigheter, profession och frivillighetssektorn) samt

brukarna själva.

Talare blir Dr. Johan Kakko, smittskyddsläkare Stephan Stenmark, Prof. Bo Söderpalm

Utbildningsdagen är gratis och vi bjuder på lunch.

Boka din plats genom att mejla boka@brukarforeningarna.se med information om var ifrån ni kommer.

 

2019-04-03

 

 

Beredningsgruppen Psykiatrin

 

Träffas kl 13.00 i lokal Göken plan 5, psykiatrin, NUS i Umeå

 

Resultat från Patientundersökningen 2018 kommer bla att presenteras

 

Ärenden till kommande styrgruppsmöte 3 maj i Umeå kommer att beredas.

 

Kontaktperson:
Lage Grankvist
Trädgårdsgatan 13 B
923 32 Storuman
Tel: 070-286 98 15
lagegran@gmail.com

 

 

2019-04-02

 

 

Minnesanteckningar nedan träff

 

Välkomna till Brukarråd Tisdag den 2/4 kl 18-20, lokal Linden Region Västerbotten.

Dessa frågor enades det om på senaste Nätverksmötet i Umeå, att lyfta vidare till brukarrådet.  • Dialog om vårdkedjan efter NPF-diagnos, hur går det?
  • Berätta om VIP, hur implementera hos personal?
  • Hur fungerar det med SIP?
  • Hur fungerar det med fast vårdkontakt?
  • Film och broschyrer? SIP, vårdkontakt?
  • Vad händer med tilldelade stimulansmedlen?
  • Diskussion, ideér och övriga frågor?

OBS, meddela mig om ni kommer och ev allergier senast fredag 29/3, 

vi ses!

 

Claudia Kerttu

Region Västerbotten

FoU Välfärd

Länsdelssamordnare

+46 76 7665729

claudia.kerttu@regionvasterbotten.se

Postadress: Box 443, 90109 Umeå

Besöksadress: Västra Norrlandsgatan 13

 

19-03-27

Information

Nationella vård och instatsprogram

Schizofreni och schizofreni liknande tillstånd

Enkät efter inplementeringen

Användare guide

 

 

Program

 

 

Välkommen till ett videokonferensmöte med information om Vård- och insatsprogrammet schizofreni!

Lokal: Snösparven plan 5 Psykiatriska kliniken Umeå.

Datum och tid: 27/3 kl.13:00-15:00

 

Ni som kommer att delta i Umeå, får gärna anmäla innan så att jag kan beräkna åtgång av kaffe!

 

Med vänlig hälsning

 

 

Kerstin Eliasson

Avdelningschef

Psykiatri 2

Psykiatricentrum

901 85 Umeå

090-785 64 38

070-665 03 43

19-03-18

Minnesanteckningar

 

 

Nätverket Psykisk hälsa Umeå

ny tid måndag den 18/3 kl 18-20, 

vi ska då gå igenom länsplanen psykisk hälsa, Tobias Janze håller i detta, viktigt att ni inför mötet har läst igenom länsplanen så ni är väl förberedda, lägg mest fokus på sidan 5-8 från Vuxna fram till utsatta grupper.

Meddela mig om ni inte har möjlighet att komma, lokalen är Linden på Region Västerbotten, välkomna!

 

Länk till länsplanen

 

Region Västernorrland har ett projekt -där man undrar om vi har något liknande hos oss? 

Se vidare

2019-02--18-19

 

Sammanfattning (Region Västernorrland)

 

Inbjudan

 

Utbildning  i Peer Suport som riktar sig till brukarorganisationer i Norrland.

2019-02-05

 

 

 

Ambassadörs information

Inför bildande av en förening i Västernorrlan så har man önskat ta del av våra erfarenheter här i Västerbotten.

Anna Maria Gunnerhell och Linnea Bergmark åker ned till en träff i Härnösand. Detta är en inbjudan från Västernorrland och

5 februari kl. 10.00 - 12.00.

 

Anna Maria kommer från från Malå och har varit ambassadör ett längre tag och Linnea är Skelleftebo, blev klar ambassadör i december 2018.

2019-02-05

 

INSTÄLLT PÅ GRUND AV SJUKDOM

 

NPHU

Nätverket Psykisk hälsa Umeå tisdag den 5/2 kl 18-20 ska gå igenom länsplanen psykisk hälsa, länk se tidigare mejl, viktigt att ni till mötet har läst igenom länsplanen så ni är väl förberedda.

Meddela mig om ni inte har möjlighet att komma, lokalen är Linden på Region Västerbotten, välkomna!

Länsplanen 2018-19

 

2019-01-26-27

 

Inbjudan

Våra Britt Marie Malm och Lage Grankvist utbildade sig i samverkan på Funktiosrätt Västerbotten Lördag och Söndag.

Dom är våra valda representanter i den nya politiska organisationen Region Västerbotten.

2019-01-19--20

 

 

Noteringar från träffen

 

Program

 

Traditionsenligt har vi

Ambassadörshelg,

2019-01-19--- 2019-01-20

i Medlefors

Kontaktperson:
Britt Marie "Brittis" Malm
Läkarvägen 4 B
93141 Skellefteå 
Tel:
073-808 36 37
brittis.m@gmail.com
 

2018-11-27--28

och 2018-12-19

Utbildning av nya ambassadör har nu genomfört. Den var mycket givande. En del av de egna berättelserna vår så gripande att tårarna ville komma fram.

Ett stort tack till Lärarna från vårt Hjärnkoll förbund.

 

Utbildning av nya ambassadörer i

Norrland

2018-12-11

Kort noteringar:

Liz Bertholdsson meddelade att det nu var 3 st enheter som vill anställa Peer Support. 2 st inom Psykiatrin - i Landstinget och 1 st Skellefteå kommun.

Sedvanliga mötesförhandlingar genomfördes som avslutades vid ca 16.oo

Komande styrelsemöte blir i januarie i samband med Medleforsdagaran som vi kommer att ha tillsammans med våra ambassadörer,

helgen 2019-01-19---2019-01-20

 

 

Hjärnkoll har Styrelsemöte i Skellefteå. Mötet kommer att börja kl 11.00 - 12.00 med avstämning av Peer Support, deltar gör Caludia Kerttu och Liz Bertholdsson -

Ordinarie styrelsemöte startar kl 13.00. 

Vi kommer att hålla till på Castor som vanligt!

Det går som vanligt en minibuss från Umeå. Kontakta

Torbjörn Olofsson 

070-5473929

torbjorn.olofsson17@gmail.com

2018-11-28

Kl 09.30

Resum'e

Träffen blev mycket lyckad. Många kommuner var representerade samt bruklare och representanter. Nya interessanta kontakter togs inför framtida aktiviteter.

För mera information kontakta Lage Grankvist, Trädgårdsgatan 13 B
923 32 Storuman
Tel: 070-286 98 15
lagegran@gmail.com

 

 

 

Nätverksträff- Psykisk hälsa inland

Hotell Lappland

Program

2018-11-21

Sonny Wåhlstedt och Kjell Broström har under 2 dagar presenterat projektet där man anställer själverfarna i vården eller i socialtjänsten. Dragning den 21 november var specifikt riktat till brukarorganisaitonerna. Det har blivit tydligt att patient- och brukaroganisationerna har en vikgit roll i etableringen av och en på sikt hållbar lösning med själverfarna som  professionella.

Dag 2 riktade sig till intresserade i verksamheter inom landstinget och kommunerna. Konstaterar att det finns ett genuint intresse för att anställa själverfarna i verksamheterna.

 

Metodhandbok

 

 

-------------------------------------------------

Hej Medlemmar!

 

Vad är Peer Support

 

Vill bara påminna om träffen på Castor i Skellefteå där projektledarna Sonny Wåhlstedt och Kjell Broström med mångårig erfarenhet från införandet av en ny roll och anställning av själverfarna i vård och omsorg, från Göteborg, Malmö, Stockholm m.fl..  Ny roll för brukar- patient- och anhörigorganisationernas m.m.

 

Kom och lyssna ställ frågor?

 

Bakgrunden är att man beslutat att hos Skellefteå Kommun, enheten för stöd och service,  anställa en person med egen erfarenhet.

 

Hjärnkoll kommer att hyra en minibuss för samåkning från Umeå – hör av dig till Torbjörn om du vill åka med. I övriga utgår ersättning för utlägg.

 

VÄLKOMMEN

 

Torbjörn

070-5473929

Hjärnkoll Västerbotten

Storgatan 76

903 33 Umeå

hjarnkollvasterbotten24@gmail.com

http://www.hjarnkollvasterbotten.se/

 

2018-11-13

 

Minnesanteckningar

 

 

Nätverksträff -Psykisk hälsa Umeå

Hej på Er,

visst kommer Ni ihåg att vi har möte på tisdag 13/11 kl 18-20, lokal Linden på Region Västerbotten?

Martin Vikgren, Funktionsrätt Västerbotten besöker oss och berättar om samverkansstrukturen och koden för samverkan.

Som vanligt meddela mig om Ni kommer samt ev allergier.

Vänlig hälsning

Claudia Kerttu

Länsdelssamordnare Umeå och dess kranskommuner

Region Västerbotten

Box 443

901 09 Umeå

 

2018-11-08

kl 12.00

 

 

Mötet med Mårten Jansson blev både spännande och omväxlande med många inspel. Följande sammanfattningar noteras och som kommer att vidareförädlas i dialog både internt och med Regionen

 

Medlemsmötet 8 november några informationsblad

 

 

Medelmsmöte i Café Stattion i Umeå

Vi börjar med en gemensam LUNCH

Mårten Jansson NSPH kommer att hålla i trådarna under eftermiddagen.

välkommen!!

 

 

 

Vecka 45 

Börjar 5 nov

 

Allas ansvar öka förståelsen för psykisk hälsa

Debattartikel

 

Psykeveckan Storuman

Psykeveckan Åsele

Psykeveckan i Lycksele

Psykeveckan Vilhelmina

Psykeveckan Skellefteå

-Skuggteatern i Skellefteå

 

 2018-10-17

 

 Seniordag i Malå