Projekt

Länsgemensam analys- och handlingsplan för riktade insatser inom området psykisk hälsa

Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning för tiden 2015 09 01 – 2020 12 31

Handlingsplan enligt Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och länets kommuner kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Presentation

 

Umeå kommun "Vägar in i daglig verksamhet" 

Under hösten har socialtjänsten i Umeå kommun påbörjat en förstudie av daglig verksamhet. Förstudien innebär att kartlägga hur vägen in i daglig verksamhet ser ut i nuläget. Detta har gjorts genom personalenkät, insamling av statistik samt med intervjuer av medarbetare. Vi kommer även intervjua fem brukare inom daglig verksamhet samt ta del av era synpunkter på nuläget. Målet är att vara klar med granskningen till november 2017.

Hjärnkoll och FUB deltar i projektet. 

Deltagare: Emma Nord, Torbjörn Olofsson (Hjärnkoll Västerbotten) och från FUB Umeå; Abbas Haghjo, Sven Nordlund och Gudrun Nordlund (åhörare).